Väzenská práca

V priebehu rozširovania kurzov sme nadviazali neformálne spojenie s osobami vykonávajúcimi vo väzniciach na Slovensku duchovenskú službu. Na ich odporúčanie posielame kurzy väzňom na udané miesta a adresy.

Odsúdení sú našimi najvernejšími a najvďačnejšími študentmi. Pre niektorých je EMMAUS CENTRUM jediným spôsobom pravidelných kontaktov so svetom mimo múrov väznice.  Pri študovaní kurzov, ktoré ich vedú aj k systematickému študovaniu Biblie, získavajú duchovné posilnenie v ich súčasnom neradostnom postavení. Ich niektoré kladné reakcie na kurzy a našu spoluprácu nájdete v časti Ako kurzy pomáhajú.

Niektorí študujúci väzni vo svojich odpovediach v rámci jednotlivých kurzov uvádzajú, že prostredníctvom štúdia Biblie poznali vlastnú hriešnosť, odvrátili sa od nej a prijali  Pána Ježiša ako svojho Záchrancu a odovzdali Mu svoj život. Našli takto pokoj a získali duchovnú slobodu.

Jeden z prepustených väzňov, ktorý počas výkonu trestu študoval Bibliu s pomocou emmauských kurzov a obrátil sa k Pánu Ježišovi, teraz rád navštevuje odsúdených, aby im hovoril o tom, že Boh má moc zmeniť ich srdce a život.