Kto sme

EMMAUS CENTRUM je občianske združenie, ktoré  vám umožní a pomôže zoznámiť sa s Bibliou formou korešpondenčných kurzov. Ako pomôcky na štúdium ponúkame brožúrky, ktoré obsahujú lekcie, námety na premýšľanie a testy. Kurzy sú zamerané na poznanie učenia Biblie, inšpirovanej Svätým Duchom, a na jej stredobod – Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, Spasiteľa sveta. Našu ponuku kurzov nájdete na tejto stránke v časti:  Ponúkané kurzy.

Emmaus centrum, o.z. je zaregistrované na MV SR dňa 27.8.1997 pod číslom VVS/1 – 900/90 – 12995.

Naše poslanie

Chceme  šíriť poznanie Božieho slova v Biblii, pretože ako kresťania vnímame jeho dôležitosť  pre každého človeka, veriaceho i neveriaceho,

 • pre toho, kto ju číta už dlhšie, aby si prehĺbil jej poznanie a objavoval nádherné pravdy Božieho odkazu pre človeka,
 • i pre toho, kto o nej ani nepočul, alebo ju nikdy nemal v rukách, aby v nej našiel cestu k Bohu.

Kurzy EMMAUS CENTRA sú navrhnuté tak, aby prinášali evanjelium, t. j. dobrú správu o Božej láske k človeku a boli aj duchovne vzdelávacie.

Čo veríme

Veríme, že:

 1. Biblia je inšpirované Božie slovo, neomylné v pôvodných dokumentoch a je najvyššou autoritou vo všetkých veciach viery i života.
 2. Je jeden Boh, Stvoriteľ všetkého, ktorý večne existuje v troch osobách ako Otec, Syn a Svätý Duch.
 3. Pán Ježiš Kristus je v plnej miere Boh i človek zároveň. Narodil sa nadprirodzeným spôsobom z panny, žil na zemi ako dokonalý , bezhriešny človek, ktorý vo všetkom naplnil svätý Boží zákon. Zomrel nevinný na kríži za hriechy všetkých ľudí ako ich zástupca.  Vstal v tele z mŕtvych a vystúpil na Otcovu pravicu, kde teraz slúži ako  Veľkňaz veriacich v neho. Príde vziať k sebe svoju Cirkev a následne sa vráti vládnuť nad zemou.
 4. Každý príslušník ľudskej rasy je padlý, hriešny a stratený. Znovuzrodenie zo Svätého Ducha je nutnou podmienkou pre spásu človeka. Vykúpenie je možné iba vďaka Kristovej krvi vyliatej na kríži. Spasenie  skrze pokánie a vieru v  Pána Ježiša Krista je dar Božej milosti.
 5. Svätý Duch prebýva vo veriacom, ktorého tým zmocňuje k zbožnému životu.
 6. Bude vzkriesenie spasených aj stratených; spasených k večnému životu a stratených k večnému a vedomému odsúdeniu.
 7. Cirkev začala zostúpením Svätého Ducha na Ježišových učeníkov cez  Letnice a pozostáva zo všetkých skutočných veriacich v Pána Ježiša Krista. Títo veriaci sú spojení s Ním a tiež navzájom skrze  Svätého Ducha, ktorý v nich prebýva. Cirkev  má nebeské povolanie, nádej a určenie a jej hlavným cieľom je oslavovať Boha a niesť svedectvo o Kristovi až do Jeho návratu.
 8. Kristus ako Hlava Cirkvi jej na začiatku dal apoštolov a prorokov a dodnes  dáva  evanjelistov, pastierov a učiteľov , „aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela.“
 9. Sú dve Kristove ustanovenia, krst a Večera Pánova. Krst ponorením symbolizuje smrť veriaceho s Kristom, pochovanie spolu s Ním v krste a tiež vzkriesenie, aby chodil v novote života. Večera Pánova je spomienková slávnosť, ustanovená Pánom samotným výlučne pre tých, ktorí Mu patria.
 10. Každý znovuzrodený človek je  Božím dieťaťom, ktoré vlastní večný život a vďaka ospravedlneniu, posväteniu a zapečateniu Svätým Duchom je bezpečné na celú večnosť.
 11. Pán Ježiš Kristus sa osobne čoskoro vráti vziať svoju Cirkev pred Veľkým súžením, po ktorom ustanoví svoju vládu nad zemou. Potom odovzdá Kráľovstvo Bohu Otcovi, aby Trojjediný Boh bol všetko vo všetkom.