História emmauských kurzov

História emmauských korešpondečných kurzov

V roku 1938 Ed Harlow, mladý misionár vo vtedajšom Belgickom Kongu, dostal od Pána túžbu založiť biblickú školu v Severnej Amerike. Krátko nato opustil svoju misijnú stanicu a odcestoval do Toronta v Kanade, kde v roku 1941 (spolu s Johnom Smartom a Ernestom Tathamom) založil Emmauskú biblickú školu (Emmaus Bible School). V prvom roku vyučovania sa 144 študentov prihlásilo študovať Božie Slovo.

Po prvom roku sa jasne ukázalo, že mnoho ďalších ľudí malo záujem o hlboké biblické vyučovanie, ktoré EBS ponúkala. Nie každý však mohol prísť študovať do Toronta. Tak Pán priviedol Harlowa a Smarta k vytvoreniu korešpondenčných kurzov z materiálov, ktoré sa používali pri vyučovaní na EBS. Prvé tri ponúknuté kurzy boli Náuka, Nová zmluva a Štúdium pre deti.

Za niekoľko mesiacov už 137 študentov (od Alberty po New Jersey) čítalo a študovalo biblické lekcie. Korešpondenčná škola ďalej rástla tak, že v roku 1948 už bolo vydaných 17 titulov a v obehu bolo vyše 2000 kurzov.

V roku 1949 dve skutočnosti významne rozšírili korešpondenčnú službu. Po prvé, William MacDonald rozpoznal príležitosť zasiahnuť  kurzami aj neveriacich ľudí. Viedlo to k napísaniu kurzu Čo učí Biblia, ktorý oboznamuje študentov so základnými pravdami evanjelia. Po druhé, Cyril Brooks (misionár na Filipínach) začal vysielať časti z kurzu Čo učí Biblia v rozhlase a ponúkol zaslanie študijných príručiek zdarma každému, kto o to požiada. Táto ponuka kurzov zdarma naštartovala zahraničnú korešpondenčnú službu.

Pán službu naďalej žehnal a ECS (Emmaus Correspondence School) rástla v 50-tych i 60-tych rokoch. V roku 1965 bolo vydaných vyše 35 titulov a 3 milióny výtlačkov boli rozoslané do celého sveta. V 80-tich rôznych jazykoch bol vydaný aspoň 1 kurz.

Ale ani tam to neskončilo. V roku 1977 William MacDonald napísal Born to Win (Narodený pre víťazstvo). Tento kurz, určený špeciálne pre potreby väzňov, sa stal nástrojom, ktorý prispel k úžasnému nárastu väzenskej služby v 80-tych rokoch.

Emmauská korešpondenčná škola (ktorá bola vždy súčasťou Emmaus Bible College) sa stala v roku 2002 nezávislou organizáciou s pomenovaním Emmaus Correspondence School Ministries.

ECS Ministries teraz slúžia v troch hlavných oblastiach: korešpondenčná škola, väzenská služba a pestrá škála verejných aktivít. Pánovo požehnanie pokračuje aj po vyše 70-tich rokoch existencie korešpondenčnej školy. Do obehu bolo daných temer 20 miliónov kurzov, ktoré prinášajú zvesť evanjelia mužom, ženám a deťom. Pán tak používa ECS Ministries, aby priniesol „Slovo svetu“ (Word to the World).

Naša história

V polovici 60-tych rokov minulého storočia sa objavili na Slovensku texty v českom jazyku pre vzdelávanie mládeže o spasení a jeho dôsledkoch, istote spasenia, živote kresťana a podobne. Neskôr sme zistili, že tieto texty boli preložené z anglického emmauského kurzu „Lessons for Christian Living“.  Bolo to zrejme prvé stretnutie s emmauskými biblickými korešpondenčnými kurzami na Slovensku.

Na konci 60-tych rokov poslala istá kresťanka z Austrálie, slovenská emigrantka, niekoľko kurzov do troch domácností na Slovensko. Kurzy boli v anglickom jazyku a v čase, ktorý nasledoval, nemohli byť vydané a zostali viac-menej nevyužité. U niektorých ľudí, ktorí ich vlastnili a čiastočne využívali na osobné štúdium, tieto kurzy vyvolali túžbu mať ich na Slovensku v slovenskom jazyku.

Až po získaní plnej náboženskej slobody v roku 1989 W. E. Grunbaum z Anglicka predivným Božím riadením oslovil spomedzi desiatok ľudí zo Slovenska, s ktorými sa poznal, práve tých, čo kurzy vlastnili a poznali ich. Na jeho podnet bola v roku 1993 založená nadácia EMMAUS CENTRUM (od 1997 občianske združenie) a vytlačený prvý kurz „Čo učí Biblia“.

Toto občianske združenie sa, podobne ako vo viacerých krajinách bývalého východného bloku, zaradilo medzi desiatky rokov fungujúce emmauské centrá a biblické školy, ktoré používajú rovnaké publikácie s biblickými kurzami pre korešpondenčné vzdelávanie po celom svete.

Niektoré kurzy boli načítané a odvysielané v rádiu TWR Slovakia (dnešné Rádio7).