Ako študovať

Individuálne štúdium

Kurzy sú vypracované hlavne pre individuálne štúdium. Záujemca o štúdium dostane z EMMAUS CENTRA brožúrku s biblickým kurzom, ktorý si objednal. Každá brožúrka obsahuje podrobný návod ako postupovať pri štúdiu kurzu. Nevyhnutnou pomôckou pre štúdium každého kurzu je Sväté Písmo, Biblia.
Pokiaľ si záujemca z nejakých dôvodov nemôže zaobstarať Bibliu sám, radi mu v tom pomôžeme. V budúcnosti bude možné aj online štúdium.

  • S modlitbou. Pred začiatkom študovania kurzu popros Pána Boha, aby Ti otvoril srdce pre prijatie biblických právd, ktorým Ťa chce vyučovať zo svojho Slova. „Odkry moje oči, aby som videl divy z tvojho zákona.“ (Ž 119,18)
  • S otvorenou mysľou. Prečítaj si lekciu najmenej dvakrát – raz preto, aby si nadobudol celkový obraz o jej obsahu a potom znova, pomaly, s vyhľadaním všetkých odkazov na Písmo.
  • S otvorenou Bibliou. Pri študovaní lekcie si vyhľadaj vo svojej Biblii všetky citáty a premýšľaj o ich obsahu. Ak máš iný preklad Biblie, ako je použitý v kurze, nech Ťa to neznechutí.
  • Vyhovujúcim tempom. Nenáhli sa. Vyhraď si na štúdium pravidelný čas. Zvoľ si vyhovujúce tempo. Naštudovať jednu lekciu za týždeň je dostatočné tempo.
  • S preukázateľnými výsledkami. Tie sa ukážu pri vyplnení testov a po ich vyhodnotení pracovníkom EMMAUS CENTRA alebo poverenými osobami. Úspešnosť správnych odpovedí sa hodnotí v %. Po vypracovaní, zaslaní a vyhodnotení testov dostane študent osvedčenie o vykonaní kurzu aj s vyhodnotením.
Skupinové štúdium

Niekedy sa vyskytnú vhodné okolnosti pre skupinové študovanie. Môže to byť skupina mládeže v cirkevnom zbore alebo na internáte, duchovný program pre mládežnícke pobyty (napr. prázdninové), duchovný vzdelávací program pre domáce skupinky a iné.

  • S vedúcim. Vedúcim skupinového štúdia sa môže stať študent, ktorý už kurz absolvoval, má svoj test vyhodnotený v EMMAUS CENTRE, čím získal kľúč správnych odpovedí. Odporúča sa, aby testy vypracoval každý účastník skupiny samostatne. Vedúci testy vyhodnotí a do EMMAUS CENTRA oznámi mená a dosiahnuté výsledky študentov. Z EMMAUS CENTRA dostane osvedčenia pre jednotlivcov.
  • Bez vedúceho. Testy jednotlivých študentov poslať hromadne na vyhodnotenie do EMMAUS CENTRA. Každý jednotlivec dostane osvedčenie.
Poznámky

Testy možno posielať poštou na adresu EMMAUS CENTRA alebo ako e-mail s uvedením názvu kurzu, čísla testu, čísla lekcie, čísla otázky a písmena správnej odpovede. Skontrolované a vyhodnotené testy budú študujúcemu vrátené rovnakým spôsobom späť. Osvedčenia budú poslané poštou.

Ak sa skupina výnimočne rozhodne vyplniť testy kolektívne – zhodne – po diskusii nad každou otázkou, treba poslať spoločne vypracovaný test, mená a počet zúčastnených študentov. Vyhodnotená bude skupina ako celok.